ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน โดยได้รับความกรุณาจาก นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์) พญ.พัชรี ยิ้มรัตนบวร (รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ภญ.อรอนงค์ ตั้งอดุลย์รัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม) เป็นผู้แทนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ ภก.ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ (รองคณบดี) ผศ.ดร.ภญ.ใจนุช กาญจนภู (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน) เป็นผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้มีบุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

 

The post ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.