Photos from Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Excellence Center – PPBEC’s post

วันที่ 9 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารจากพืชสมุนไพร เรื่องการสกัดสารจากพืชสมุนไพรด้วยเครื่องไมโครเวฟและการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ครั้งที่2) โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยหลักศูนย์วิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีคณะครูและนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ
———————-
#PPBECPSU #RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.