Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล นำโดยดร.ภญ.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ เสวนา และบรรยาย ในหัวข้อต่างๆ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายอำนวยการหรือวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ในคณะ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของคณะฯ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีบุคลากรใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 50 คน ณ ห้องประชุม 5503 และ ห้องประชุม 5502 คณะเภสัชศาสตร์

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.