Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันที่ 10 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในจังหวัดสงขลา จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ตามหัวข้อหลักของสภาเภสัชกรรมภายใต้ชื่อ “เภสัชกรไทย ห่วงใยทุกคน We care for everyone” ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องของสุขภาวะในรูปแบบอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชนต่อวิชาชีพเภสัชกรรม โดยภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการสร้างการรับรู้และการศึกษา สร้างความตระหนักรู้ในสาธารณะ สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงและเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเภสัชกรรมระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการบูรณาการวิชาการสู่กิจกรรมเพื่อสังคม

————–
#สัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดสงขลาประจำปี2566 #RxweekSongkhla2023
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.