Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก และบุคลากร จัดกิจกรรม “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร รองรับการพัฒนานวัตกรรมการบริกรสุขภาพฮาลาล” โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดยมี ภก.กมล ปาลรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.