📢 วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้ที่มีความรู้คว…

📢 วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยเภสัชกรที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเวปไซต์ของสภาเภสัชกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

🔎 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=96&itemid=2765&catid=0

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.