คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม นศภ….

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม นศภ.ปาริมา เรืองศรี และ นศภ.พิสิษฐ์ เยาวานิชกุล นักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 6 เนื่องในโอกาสที่ผลงานเรื่อง “การพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชัน
ล้างเครื่องสำอางจากน้ำมันพืช” ได้รางวัลระดับดี ภาคบรรยาย วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี เป็นผู้นำเสนอผลงาน ซึ่งมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งสิ้น 190 บทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
เว็บไซต์ https://www.tsu.ac.th/home/details.php?aNum=20230720174636&id=2902&gid=2

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.