แนะนำ Visiting Professor ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – Professor Dr. Albert M. Hutapea

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ คือ Professor Dr. Albert M. Hutapea จาก Department of Pharmacy, Faculty of Math and Life Sciences and Faculty of Nursing Science, Universitas Advent Indonesia ประเทศ Indonesia โดยมีความเชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยา เพื่อรองรับภาระกิจด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ ประเทศอินโดนีเชีย โดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565

Visiting Professor

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.