แนะนำอาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรมคนล่าสุด ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อ.ภญ.ณัฐณิชา พูลช่วย

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ สายวิชาการ คือ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ณัฐณิชา พูลช่วย โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ในสาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ณัฐณิชา พูลช่วย สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณพิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงงาน Knowledge and practices of mothers or caregivers on management of acute diarrhea among under 5-year-old children in Songkhla Province‎ มีความสนใจในด้านการบริบาลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติการทำงาน

  1. ฝึกปฏิบัติงานด้านการเตรียมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทาง เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
    : ได้รับประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผสมยา ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวระหว่างรับยาเคมีบำบัดแต่ละครั้ง เป็นต้น
  2. ฝึกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
    : ได้ฝึกวิเคราะห์รายงานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยว่าจะทำให้เกิดอันตราย และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพในหน่วยงาน TaWai For Health (ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ)

ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในส่วนนี้มาปรับใช้ในการสอนนักศึกษาทั้งด้านการบริบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลรวมถึงผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงบทบาทหน้าที่เภสัชกรได้ดียิ่งขึ้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.