แนะนำบุคลากรใหม่ อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ คือ อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีการศึกษา 2563 โดยได้ดำเนินการโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับยาไรแฟมพิซินในรูปแบบยาเหน็บทวารหนักสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ซึ่ง อาจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา มีความสนใจในด้านการควบคุมการติดเชื้อ หรือ Infectious control ในโรงพยาบาล และชุมชน รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในภาวะวิกฤตอีกด้วย

Kornkanok 2021

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.