แนะนำบุคลากรใหม่ “นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์” นักวิชาการ ส.เภสัชศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์ (คุณกล้วย) ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ชื่อ สกุล  นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์ (กล้วย)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาชื่อวุฒิ/สาขาวิชาเอกสถาบันที่สำเร็จช่วงพ.ศ.ที่ศึกษา
ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ.2557-2561
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2550-2553

 

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565 ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) โดยทำการวิจัยเกี่ยวกับการหาปริมาณสารสำคัญต่างๆในสมุนไพรไทย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น HPLC

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.