เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม อาจารย์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ …

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม อาจารย์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Application of 3D printing for scaffold-based tissue engineering ณ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช (BMERC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตในศูนย์วิจัยร่วมเข้าฟัง โดยต่อไปจะได้มีการต่อยอดงานวิจัยร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced therapy medicinal products; ATMPs) ต่อไป

https://pharmacy.wu.ac.th/ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร-อร/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.