เมื่อวันพฤหัสดีที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้รับการเปิดเผยจาก Assistant Professor Dr.Amit JAISI ผู้ประสานงานรายวิชา PHA62-510 สัมมนาทาง…

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้รับการเปิดเผยจาก Assistant Professor Dr.Amit JAISI ผู้ประสานงานรายวิชา PHA62-510 สัมมนาทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับรายวิชา DCP64-801E และ DCP64-802E ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากใน และต่างประเทศ ใน “Integrated Pharmacy Series” ซึ่งในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จะมีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ของ Assistant Professor Dr. KYO BIN KANG จาก College of Pharmacy, SOOKMYUNG Women’s University, South KOREA ในหัวข้อ “Metabolomics Application in Herbal Medicines, and the Chemical Interaction between Microorganisms and Fungal Natural Product” เวลา 8.00 – 10.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย scan QR code และสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ ZOOM Meeting (ZOOM ID: 98632591883 /Passcode: 814955)

https://pharmacy.wu.ac.th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa/

สนใจ/สอบถามได้ที่ [email protected] (Assistant Professor Dr.Amit JAISI)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.