เภสัช มวล. เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. วิธีการรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำนักวิชา

จำนวนรับ (คน)GPAX 

4 ภาคเรียนขึ้นไป

เกณฑ์การรับ
จำนวนหน่วยกิต        กลุ่มวิทยาศาสตร์จำนวนหน่วยกิต กลุ่มคณิตศาสตร์

เอกสารการสมัคร

เภสัชศาสตร์

110≥ 3.50≥ 15 หน่วยกิต≥ 8 หน่วยกิต

/

 1. เงื่อนไขการรับสมัคร

หมายเหตุ

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนขึ้นไปของกลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.25 และกลุ่มคณิตศาสตร์ ≥ 3.25 และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ≥ 3.25 

เอกสารที่ต้องรวบรวมจัดทำเป็น Portfolio ประกอบด้วย 

 1. ประวัติส่วนตัว รายละเอียดตามแบบฟอร์ม PHD-01
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียนขึ้นไป)
 3. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยเข้ารับการตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันสมัคร โดยมีรายละเอียดการตรวจตามแบบฟอร์ม PHD-02
 4. หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โดดเด่น จำนวน 1 ชิ้น โดยให้ระบุรายละเอียดของผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับประเภทการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันและการได้รับรางวัล รายละเอียดตามแบบฟอร์ม PHD-03

หมายเหตุ แบบฟอร์มต่าง ๆ อยู่ในเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th

 1. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  1. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ประเมินโดยเภสัชกรตามรูปแบบที่กำหนด
  2. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีปัญหาทางสายตาที่อาจส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต
  3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
  4. ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

(2) มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมทั้งปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

(3) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 

(4) มีความผิดปกติในการได้ยิน หูหนวก หรือหูตึงแม้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่ 500-2,000 Hz จากความผิดปกติทางประสาทการได้ยิน (sensory neural hearing loss) ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

               (5) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางอย่างเพิ่มเติมได้

 1. เงื่อนไขผูกพันการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ก่อนเข้าศึกษา นักศึกษาต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทำงานชดใช้ทุนตามสัญญาและเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข

 1. กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมีกำหนดการและรายละเอียดของการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี 

1. เปิดรับสมัครออนไลน์ ส่งเอกสารโดยการอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร (ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้มหาวิทยาลัย) และชำระค่าสมัคร 

ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th

วันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th10 ตุลาคม 2563
3. ประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม17 – 18 ตุลาคม 2563 และ

24 – 25 ตุลาคม 2563 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th

28 ตุลาคม 2563
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing – House กับระบบของ ทปอ. ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th  เป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด
6. ช่วงสละสิทธิ์ (กรณีผู้ได้รับคัดเลือกประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าศึกษา) ให้สละสิทธิ์โดยผ่านระบบของ ทปอ.24-25 กุมภาพันธ์ 2564
7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th 26 กุมภาพันธ์ 2564
8. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา26 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.