เชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักวิชาเภสัช มวล. ตามอัตลักษณ์ “PHARM” ประจำปี 2564

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามอัตลักษณ์ PHARM ประจำปี 2564 หรือ PHARM 2021 ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ คือ Productivity (P), Harmony (H), Attitude (A), Responsibility (R) และ Mastery (M) โดยได้ดำเนินการเปิดรับการเสนอชื่อและลงคะแนนเสียงจากบุคลากรภายในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ดีเด่นตามอัตลักษณ์ ด้าน Productivity (P) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

Productivity 2021

 

บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ดีเด่นตามอัตลักษณ์ ด้าน Harmony (H) ได้แก่ คุณจิรา กาญจนภักดิ์

Harmony 2021

 

บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ดีเด่นตามอัตลักษณ์ ด้าน Attitude (A) ได้แก่ คุณจิรา กาญจนภักดิ์

Attitude 2021

 

บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ดีเด่นตามอัตลักษณ์ ด้าน Responsibility (R) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สมชาย สวัสดี

Responsibility 2021

 

บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ดีเด่นตามอัตลักษณ์ ด้าน Mastery (M) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล และ คุณจิรา กาญจนภักดิ์

Mastery 2

 

Mastery 2021

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.