อ.ดร.อัศรา ระวังวงศ์ อาจารย์ใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ อาจารย์ ดร.อัศรา ระวังวงศ์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (พรี-คลินิก)

อาจารย์ ดร.อัศรา ระวังวงศ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสำหรับการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก่อนที่ อาจารย์ ดร.อัศรา ระวังวงศ์ จะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อาจารย์ ดร.อัศรา ระวังวงศ์ มีความสนใจใงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Immunoelectron microscopy และกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Salivary gland ผลงานการวิจัยของ อาจารย์ ดร.อัศรา ระวังวงศ์ ที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ อาทิ เช่น

  1. Rawangwong, Atsara & Khrongyut, Suthankamon & Chomphoo, Surang & Konno, Kohtaro & Yamasaki, Miwako & Watanabe, Masahiko & Kondo, Hisatake & Hipkaeo, Wiphawi. (2019). Heterogeneous localization of muscarinic cholinoceptor M1 in the salivary ducts of adult mice. Archives of Oral Biology. 100.
  2. Rawangwong, Atsara & Watanabe, Masahiko & Kondo, Hisatake & Hipkaeo, Wiphawi. (2019). Expression and localization of endogenous phospholipase Cβ3 confined to basal cells in situ of immature ducts and adult excretory ducts of submandibular gland of mice. Acta Histochemica. 122. 151497.
  3. Khrongyut, Suthankamon & Rawangwong, Atsara & Pidsaya, Atthapon & Sakagami, Hiroyuki & Kondo, Hisatake & Hipkaeo, Wiphawi. (2019). Localization of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase (PIP5K) α, β, γ in the three major salivary glands in situ of mice and their response to β-adrenoceptor stimulation. Journal of Anatomy. 234.

เป็นต้น

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.