อาจารย์ สำนักวิชาเภสัชวลัยลักษณ์ ถ่ายทอดความรู้ “สมุนไพร” และการเตรียม “น้ำมันนวดสมุนไพร” ณ รพ.สต.บ้านทุ่งชน

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช หัวหน้าสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และการเตรียมตำรับยาจากสมุนไพร คือ น้ำมันนวดสมุนไพร หรือ Herbal Massage Oil โดยดำเนินการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และการเตรียมตำรับยาจากสมุนไพรแล้ว ยังได้รับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรไปใช้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรม Social engagement ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.