อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ณ ชุมชนบ้านทุ่งชน

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิดา โสตถิโยธิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้นอกจากบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ยังเน้นการทำกิจกรรม มีการทำแบบทดสอบ ตอบคำถาม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย

RDU

ภาพที่ 1) ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยตั้งใจฟังการบรรยาย และพร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป

ภาพที่ 2) การบรรยายตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของรัฐ

ภาพที่ 3: วิทยากรคนเก่งของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อ.ภญ.ดร.ธิดา โสถิโยธิน และผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.