สุดปลื้มปิติ….คณาจารย์เภสัชวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สำนักวิชาเภสัชศาสตร…

สุดปลื้มปิติ….คณาจารย์เภสัชวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ ๑๔๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

https://pharmacy.wu.ac.th/สุดปลื้มปิติ-คณาจารย์เ/

#เรียนเภสัชวลัยลักษณ์ #Congratulations #AssistantProfessor

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.