สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน WUQA ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ชุติมา จันทรัตน์ รองคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน WUQA ระดับสำนักวิชา ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ อาคารวิชาการ 9 ชั้น 1 ซึ่งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ (ประธานกรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชะปัญญา (กรรมการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ (กรรมการ และเลขานุการฯ) ซึ่งในปีการศึกษา 2566 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับผลการตรวจประเมิน โดยมีคะแนนตามตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

S1: การบริหารสำนักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA = 4.00 คะแนน

S2: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับสำนักวิชา = 6.75 คะเเนน

 

ภาพประกอบข่าว

 

Click to view slideshow.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.