สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of San Carlos (USC), Cebu, Philippines

ตามที่ Prof. Dr. Gerard Lee Lo See, Dean, School of Health Care Professions, University of San Carlos (USC), Cebu, Philippines ได้แสดงความประสงค์จะทำความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ติดต่อประสานงานกับทาง USC แล้ว จึงมีความเห็นว่าการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในด้าน student & staff mobility, teaching and research collaboration เป็นประโยชน์ต่อสำนักวิชาฯ จึงได้จัดทำรายละเอียดใน MOU Procedure Form โดยมี รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน บัดนี้การดำเนินการลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผลในปีการศึกษา 2022 ถึง 2026 (หรือ พ.ศ.2565 ถึง 2569)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.