รายงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยแผนกเวชกรรมสังคม ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางระบาดวิทยาในนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทราบถึงสถานการณ์โรคติดต่อ ตลอดจนถึงการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในนักศึกษา และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการนี้ ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเผยแพร่สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคโควิด-๑๙ และโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.