ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนอาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็…

ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนอาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเป็นเภสัชกรที่กำลังปฏิบัติงานใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปี โดยกำหนดให้มีคุณสมบัติดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.25
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (TOEFL 550 หรือเทียบเท่า)
3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีทัศนคติดีต่อวิชาชีพและการทำงานด้านการศึกษา
4) ไม่ได้รับทุนหรือทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจากแหล่งอื่น ๆ ที่มีภาระผูกพัน
5) อัตราเงินทุนสนับสนุนการศึกษาขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
6) หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้ผู้ได้รับทุนเตรียมการสอบศึกษาต่อในหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะวุฒิบัตรฯ (RESIDENCY) หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในระหว่างรอการศึกษาต่อ
7) กรณีผู้รับทุนไม่ยอมปฏิบัติงานชดใช้ทุนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือแหล่งฝึกที่สำนักวิชาฯ กำหนด หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8) กรณีเภสัชกรที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี ต้องการรับทุนการศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะวุฒิบัตรฯ (RESIDENCY) แต่ค้างการชดใช้ทุนการศึกษาจากต้นสังกัด สำนักวิชาฯ ชดใช้ทุนตามจริงให้ไม่เกิน 250,000 บาท

จำนวนทุน 5 ทุน

หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย
– สำเนารับรองผลการศึกษา
– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
– ผลการสอบภาษาอังกฤษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เภสัชกรสิทธิพงค์ จงไกรจักร โทร.075672844 อีเมล [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.