ประกาศผลการพิจารณา “นศภ” ให้ได้รับทุนการศึกษาฯ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ (สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี) มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ (สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ทุนละ 18,000 บาท ต่อปี) บริษัทอาร์เอ็กซ์จำกัด (สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี) ทุนการศึกษาจากชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2564 (สนับสนุนทุนการศึกษา 50,000 บาท) และในปี 2565 สนับสนุนทุนการศึกษาอีก 50,000 บาท และทุนการศึกษาจากกลุ่มศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1 แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนับสนุนทุนการศึกษา 100,000 บาท) และทุนอื่น ๆ จากผู้มีอุปการะคุณแด่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งในการพิจารณานักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผลการพิจารณาเป็นดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนกการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุลรหัสนักศึกษาชั้นปีที่ผลการพิจารณา

(ได้รับทุนการศึกษาฯ)

เป็นจำนวนเงิน (บาท)

1นศภ.กนกวรรณ จีนชาวนา611000955ทุนบริษัทอาร์เอ็ก จำกัด10,000
2นศภ.กษมา หมาดทิ้ง621004414ทุนพระมนตรีพจนกิจฯ18,000
3นศภ.จิดาภา ศรียาภัย631013493ทุน ชภต.ปี 25645,000
4นศภ.จิรา มูเซอ651015861ทุน ชภต.ปี 256410,000
5นศภ.ณัฐอารียา อารีชล621032214ทุน ชภต.ปี 25645,000
6นศภ.ณิชกุล ชาวสวน651110561ทุน ชภต.ปี 25645,000
7นศภ.เดชา คำมา631036673ทุน ชภต.ปี 25645,000
8นศภ.ทศพล เล็กพุ่ม621036194ทุน ชภต.ปี 25645,000
9นศภ.นพมาศ พันเส้ง611039255ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษมฯ30,000
10นศภ.บุหลัน ธูปเทียน611049155ทุน ชภต.ปี 256410,000
11นศภ.ปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์641189122ทุน ชภต.ปี 25645,000
12นศภ.พิรญาณ์ ยอดเทพ611064725ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษมฯ30,000
13นศภ.ศิรภัสสร องศารา651292071ทุนศิษย์เก่าเภสัช มอ.รุ่น 15,000
14นศภ.สิทธิขวัญ ยงศ์สาโรจน์631133933ทุนศิษย์เก่าเภสัช มอ.รุ่น 15,000
15นศภ.อธิปัตย์ วังบุญคง631120153ทุนศิษย์เก่าเภสัช มอ.รุ่น 15,000
16นศภ.อารีรัตน์ เก้าเอี้ยน621118264ทุนศิษย์เก่าเภสัช มอ.รุ่น 15,000
    รวมเป็นจำนวนเงิน158,000

โดยขอให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวติดต่อคุณพรพิมล สุคนธชาติ โทร 075-672-808 ถึง 10 ในวันและเวลาราชการเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

การนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิฯ คณะบุคล และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนทุนการศึกษาแด่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนึ่งการพิจารณาทุนการศึกษาในครั้งต่อไป (2/2565) จะดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ต่อไป สำหรับท่านที่มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่คุณพรพิมล สุคนธชาติ โทร 075-672-808 หรือ ผศ.ดร.ภก.บุญส่ง หวังสินทวีกุล โทร 099-301-4433 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.