ด่วน! เภสัช มวล.เปิดรับ TCAS63 รอบ 3 (รอบรับตรง)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัช-ศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ http://mytcas.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ถึง 27 เมษายน 2563 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของ  แต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร

1.2 ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ PromptPay ที่ตู้ ATM, Mobole Banking และ  Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563

โดยรับนักศึกษา จำนวน 2 คน และมีเงื่อนไขในการคัดเลือก ดังนี้

  • GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50 และ
  • GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
  • PAT2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

หมายเหตุ   ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิต

เงื่อนไขสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

        1. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ประเมินโดยเภสัชกรตามรูปแบบที่กำหนด

2. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีปัญหาทางสายตาที่อาจส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรในอนาคต

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการเรื่อง การปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

4. ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

(1) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

(2) มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวนโดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมทั้งปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

(3) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง

(4) มีความผิดปกติในการได้ยิน หูหนวก หรือหูตึงแม้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่ 500-2,000 Hz จากความผิดปกติทางประสาทการได้ยิน (sensory neural hearing loss) ที่ได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

(5) โรค หรือความพิการอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางอย่างเพิ่มเติมได้

กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครและชำระเงินค่าสมัครวันที่ 17-27 เมษายน 2563
2. สละสิทธิ์รอบที่ 2วันที่ 24-25 เมษายน 2563
3. ทปอ.ส่งข้อมูลผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยวันที่ 28 เมษายน 2563
4. ประมวลผลการคัดเลือกวันที่ 29-30 เมษายน 2563
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 9 พฤษภาคม 2563
6. ประเมินทัศนคติทางวิชาชีพเภสัชกรรม (ถ้ามี)วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประเมินทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซด์ https://entry.wu.ac.th

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.