ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนใหม่ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ อาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ผ่านการประเมิน และรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ “Fellow” จาก The Higher Education Academy (FHEA) จาก The UK Professional Standards Framework (UKPSF) 

อาจารย์ เภสักรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในลำดับที่ 413 ที่ได้รับการประเมินความรู้ในระดับ FHEA และเป็นลำดับที่ 179 ของบุคลากรที่เข้าโครงการพิเศษของหมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการอบรม Pre-UKPSF โดยมี อาจารย์ เภสัชกรหญฺิง อภิชญา ชนะวงศ์ และ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษา และได้ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล เป็นผู้เขียน reference

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.