ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์ “งานวิจัยเชิงคณภาพ: ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “งานวิจัยเชิงคณภาพ: ศาสตร์ของการทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์” โดยวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีอาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธิดา โสตถิโยธิน เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ โดยจัดให้มีผ่านระบบ ZOOM Meeting แบบออนไลน์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถ Scan QR code และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 งานนี้ฟรี และไม่มีค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

สำหรับเภสัชกร รับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (CPE 3 หน่วยกิต)

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.