ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายภูวดล หมื่นระย้า นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 

ด้วยสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  จัดสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายภูวดล หมื่นระย้า หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาและประเมินผลโคลิสตินรูปแบบอนุภาคซิลเวอร์ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Development and evaluation of colistin silver nanoparticles for enhanced antibacterial activity) ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9  ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ อธิไภริน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.