ขอเชิญชวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้ประกอบการหรือผู…

ขอเชิญชวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

รวมถึงผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/181ujz หรือสแกน QR code ใน poster นี้

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

#ITA #PharmWU #WU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.