“กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16” “11 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5” “ขอเรี…

“กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16”

“11 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5”

“ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรรมดังกล่าว”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.