วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256…

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565] ใน “ระดับดีมาก” ประกอบด้วยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทางวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรังสิต
1. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ กรรมการ
3. ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง กรรมการ
4. นางธนัญชนก วารินหอมหวล กรรมการและเลขานุการ

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566

#วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มอรังสิต #collgegofpharmacyrsu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.