พิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 2566

“ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน ที่เข้ารับเสื้อกาวน์ ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566 เป้าหมายสูงสุดของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคือ การผลิตเภสัชกรที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ที่ประกอบไปด้วย ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การวิจัย การพัฒนายา รวมถึงการควบคุมคุณภาพยา เพื่อการป้องกัน บำบัดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.