ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็น “ปิโยปุคละ” อันหมายถึง บุคคลอันเป็นที่รัก ของบุคคลทั้งหลาย เพราะคุณธรรมแห่ง…

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็น “ปิโยปุคละ” อันหมายถึง บุคคลอันเป็นที่รัก ของบุคคลทั้งหลาย เพราะคุณธรรมแห่งมุทิตาในพรหมวิหาร แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดจากท่านอธิการบดี ผู้ชึ้งเป็นผู้นำที่พร้อมช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคคลทั้งหลายประสบความสำเร็จในการทำความดี การพัฒนาทุกศาสตร์แห่งองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมแห่งจิตใจ และร่างกายให้งอกงามไพบูลย์ เอาใจใส่ในบุคคลทั้งหลายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง สามารถประกอบกิจการงาน และประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง พร้อมแสดงความยินดีในความสำเร็จของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจอันเต็มเปี่ยมสุขดุจดังพ่อผู้เลี้ยงลูกด้วยความทะนุถนอมจนลูกเติบใหญ่ และประสบความสำเร็จ
#อาทิตย์84
#วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต
#มุทิตาธรรมพรหมวิหารสี่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.