ความกรุณาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มิได้เป็นเพียงนามธรรมเท่านั้น แต่ปรากฎให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาโดยตล…

ความกรุณาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มิได้เป็นเพียงนามธรรมเท่านั้น แต่ปรากฎให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดในการช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ให้ความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา เพราะการศึกษานั้นประดุจดังอาวุธที่ทรงพลังอันนำไปสู่ชัยชนะ ดังคำบาลีที่ว่า นตฺถิ ปญญสมาวุธํ อาวุธเสมอด้วยปัญญาไม่มี ดังนั้นการสนับสนุนการศึกษาตามหลักสังคมธรรมาธิปไตยนี้จึงมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ได้เผื่อแผ่ถึงเยาวชนในต่างแดนโดยไม่ได้มีข้อจำกัด ตามหลักแห่งความกรุณาของพรหมวิหาร
#อาทิตย์84
#วิทยาลัยเภสัชศาสตร์_มหาวิทยาลัยรังสิต
#กรุณาธรรมพรหมวิหารสี่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.