“ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ที่เข้ารับเสื้อกาวน์ ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาว…

“ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่าน ที่เข้ารับเสื้อกาวน์ ในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566

เป้าหมายสูงสุดของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคือ การผลิตเภสัชกรที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ที่ประกอบไปด้วย ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การวิจัย การพัฒนายา รวมถึงการควบคุมคุณภาพยา เพื่อการป้องกัน บำบัดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โอวาทในพิธีประดับเกียรติภูมิสวมเสื้อกาวน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.