ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว ศิษยเก่ารุ่นที่ 22 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรภาคใต้ดี…

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว ศิษยเก่ารุ่นที่ 22 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติเภสัชกรภาคใต้ที่มีความโดดเด่นและมีผลงานที่เป็นประจักษ์ในสาขาต่าง ๆ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพเภสัชกรรม อันการนาไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีแก่เภสัชกรรุ่นใหม่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.