ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวิภาดา สัมประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ …

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวิภาดา สัมประสิทธิ์
อาจารย์ประจำหมวดวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้รับรางวัลวิชาการ “ด้านนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น (Excellence) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีพุทธศักราช 2566”
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.