Photos from สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

โครงการบริการวิชาการ “โครงการสร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่เป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566” พื้นที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง Nongpakhrang Subdistrict Municipality
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างชุมชนต้นแบบพื้นที่เป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย” จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ต้นแบบด้านการใช้ยาหรือสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.45 – 12.00 น. ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
#สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ #PYU #มหาวิทยาลัยพายัพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.