Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

💊อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา ไชยวารีย์และคณะ คณะเภสัชศาสตร์
เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

📍📌https://www.facebook.com/100089916106291/posts/pfbid02QwpNpd4ZakhLMkXWJhRG2wAyMptX85U3SNARwBygULzrV3JGM7UgymMsGWCt2KPYl/?mibextid=cr9u03
📍📌

Cr : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 📷

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.