Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

💊อ.ดร.ภญ.ปนัดดา เดชวงศ์ญา และคณะ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวัน พุธที่ 16 สิงหาคม 2566
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

📍📌
https://www.facebook.com/100089916106291/posts/238190075854861/?mibextid=cr9u03📍📌

Cr : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 📷

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.