Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ’s post

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 🗓️
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อศึกษาดูงานการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย การผลิตและการควบคุมคุณภาพด้านนาโนเทคโนโลยี 🩺
ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกระบวนวิชานาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ของคณะ 💊

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.