💊 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ภญ.พรรณธรา จุลาสัย 🎉 ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Smartphone Appl…

💊 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ภญ.พรรณธรา จุลาสัย 🎉
ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Smartphone Application for Smoking Cessation (Quit with US): A Randomized Controlled Trial among Young Adult Light Smokers in Thailand
เผยแพร่ในวารสาร International journal of environmental research and public health, 19(14), 8265
📍📍
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/14/8265

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.