💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี อาจารย์.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช 🎊🎉 ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Effect o…

💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี อาจารย์.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช 🎊🎉
ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Effect of ultrasonic assisted extraction conditions on phytochemical content and antioxidant activity of KAO KUM DOI-SAKET (Oryza sativa L. indica)
ตีพิมพ์บทความวิจัย :The 17th National and 7th International Sripatum University Conference 2022 : Research and Innovations to Sustainable Development. 489-501.
📍📍
https://drive.google.com/drive/folders/1We5lPfrGtvm302ADYRfrVteFtwwtlMUE?usp=sharing

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.