คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 🎉 ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 🎉
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติกับ อาจารย์.ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช ในโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Comparison of Different Extraction Methods for Bioactive Compounds from Kao-Kum Doi-Saket (Oryza sativa L.)

📍

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/249961

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.