คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 1…

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
1. นางสาวอินทิพมา มูลศรี ปี 4 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. นางสาวนารี ธารสิริกุล ปี 5 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
3. นางสาวทิพวรรณ วงค์แจ่ม ปี 5 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

https://www.facebook.com/photo/?fbid=314497774425960&set=a.180681737807565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.