Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมข้อมูลของ หลักสูตรที่เปิดสอนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาสู่สากลและให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยใช้เทคนิคการทำ SEO (Search engine optimization) เพื่อการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University โดยการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งโครงการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

การจัดการประกวดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มสายวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาเขตเชียงราย และคณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสายสนับสนุน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองแผนงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองกิจการนิสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองกลาง
รางวัลชมเชย ได้แก่ กองอาคารสถานที่ และกองบริการการศึกษา

———————————
#SPS_SDG9
#UPPharmacy #RxCHANGE #RxUP
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
———————————
วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร CHANGE
C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter : @SUppharmacy
Youtube : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail : [email protected]
Phone : 054-466666 ต่อ 3188

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *