RxBuu News ฉบับที่ 089/2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ…

RxBuu News ฉบับที่ 089/2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะสมาพันธ์ธุรกิจเอเชียแปซิฟิก (Ostasiatischer Verein-OAV) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.