RxBuu News ฉบับที่ 073/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)…

RxBuu News ฉบับที่ 073/2565 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เยี่ยมชม “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.