Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences – Burapha University’s post

📌 📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา : 67th anniversary 67 Public lectures ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออก ดังวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก” ☑️

โดยผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติให้บรรยาย 2 หัวข้อคือ
🫒 หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร” โดย ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-14.30 น. 🕐

และ
💉 หัวข้อ “Personalized medicine and genomic Thailand” โดย ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-14.30 น. 🕐

โดยการบรรยายเป็นแบบ Online ผ่านโปรแกรม zoom ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.