👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตี…

👏 คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภญ.ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Cost-utility study of home-based cryotherapy device for wart treatment: a randomized, controlled, and investigator-blinded trial
📝 เผยแพร่ในวารสาร Journal of dermatological treatment โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 8 หน้า 3165-3169
ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Health
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546634.2022.2114782
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ 👏👏
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.